Informacinė klauzulė klientams

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra Adamietz sp. z o.o., su būstine Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

2. Duomenų apsaugos inspektoriaus, į kurį galima kreiptis iškilus klausimų ir rūpesčių dėl Jūsų duomenų saugumo ir naudojimo, kontaktiniai duomenys yra::

Kamil Durnaś, el. paštas: iod@adamietz.pl, tel. nr.: 791-29-32-32.

3. Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perduoti ir nesutikti su duomenų tvarkymu.

4. Be to, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Lenkijoje ši institucija yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

5. Duomenų tvarkymo tikslas:
1) su Administratoriumi sudarytos sutarties sudarymas ir vykdymas bei su jos sudarymu susijusių būtinų atsiskaitymų atlikimas – tiek, kiek reikia sutarčiai įvykdyti, o ją įvykdžius, asmens duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek reikia, kad būtų įrodytas teisingas iš sutarties kylančių prievolių vykdymas iki archyvavimo nuostatose nurodytų terminų pabaigos (BDAR 6 str. 1 d. b) raidė);

2) Administratoriaus įstatyme nustatytų pareigų, ypač mokestinių ir atskaitomybės prievolių, vykdymas – tiek, kiek reikia Administratoriaus įstatyme numatytoms pareigoms vykdyti, ypač iki mokestinių prievolių senaties termino pabaigos (BDAR 6 str. 1 d. c) raidė);

3) žemiau aprašyto Administratoriaus teisėto intereso įgyvendinimas – tiek laiko, kiek reikia šiam interesui įgyvendinti, tačiau šiuo atžvilgiu ne ilgiau kaip iki tol, kol Jūsų nesutikimas bus laikomas pagrįstu dėl konkrečios situacijos, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo sutarties nutraukimo dienos. (BDAR 6 str. 1 d. f) raidė).

Baigus apdorojimą, duomenys bus ištrinti.

6. Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikimo pasekmė bus negalėjimas sudaryti sutarties.

7. Duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra BDAR 6 str. 1 d. f) raidė, t. y. Administratoriaus teisėtas interesas užtikrinti būtinus atsiskaitymus, susijusius su sudaryta sutartimi, pareikšti pretenzijas ir kurti santykius bei įvaizdį.

8. Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti:
a) mokesčių inspekcijos;

b) bankai;

c) subjektai, bendradarbiaujantys teisinių ir mokesčių paslaugų srityje;

d) Administratoriaus klientai (siekiant vykdyti sudarytas sutartis);

e) subjektai ar įstaigos, įgaliotos gauti asmens duomenis teisės aktų pagrindu (įskaitant teismus, prokurorus, antstolius, reguliavimo ir priežiūros institucijas);

f) IT sprendimų tiekėjai.

9. Administratorius neketina perduoti Jūsų duomenų už EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms.

10. Jūs turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais interesais – galite nesutikti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija.

11. Jums nebus taikomas sprendimas, pagrįstas vien tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia Jums teisinių padarinių arba daro jums panašią didelę įtaką.

Informacinė klauzulė kontaktiniams asmenims, kliento pardavimo atstovams ir vykdomiesiems darbuotojams, kurių duomenis Administratorius tvarko, siekdamas tinkamo sutarties su klientu vykdymo.

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra Adamietz sp. z o.o., su būstine Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

2. Duomenų apsaugos inspektoriaus, į kurį galima kreiptis iškilus klausimų ir rūpesčių dėl Jūsų duomenų saugumo ir naudojimo, kontaktiniai duomenys yra::

Kamil Durnaś, el. paštas: iod@adamietz.pl, tel. nr.: 791-29-32-32.

3. Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perduoti ir nesutikti su duomenų tvarkymu.

4. Be to, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Lenkijoje ši institucija yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

5. Duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra BDAR 6 str. 1 d. f) raidė, t. y. Administratoriaus teisėtas interesas susidedantis iš Administratoriaus veiklos tęstinumo užtikrinimo, susisiekimo su rangovais, tinkamo sutarčių su rangovais vykdymo, profesionalaus bendradarbiavimo, pasiūlymų priėmimo ir teikimo bei elektroninio susirašinėjimo vedimo verslo ir administraciniuose procesuose, susijusiuose su Administratoriaus veiklos dalyku.

6. Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikimo pasekmė bus Administratoriaus ir jo kliento (kurio vardu veikiate) nesugebėjimas įgyvendinti 5 punkte išvardytų procesų.

7. Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti:
a) mokesčių inspekcijos;

b) bankai;

c) subjektai, bendradarbiaujantys teisinių ir mokesčių paslaugų srityje;

d) Administratoriaus klientai (siekiant vykdyti sudarytas sutartis);

e) subjektai ar įstaigos, įgaliotos gauti asmens duomenis teisės aktų pagrindu (įskaitant teismus, prokurorus, antstolius, reguliavimo ir priežiūros institucijas);

f) IT sprendimų tiekėjai.

8. Administratorius neketina perduoti Jūsų duomenų už EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms.

9. Jūs turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais interesais – galite nesutikti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija.

10. Jums nebus taikomas sprendimas, pagrįstas vien tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia jums teisinių padarinių arba daro jums panašią didelę įtaką.

Įdarbinimo klauzulė be koreliacijos su konkrečia įdarbinimo procedūra su galimybe gauti sutikimą dalytis duomenimis su įmonėmis susijusiomis kapitalo pagrindu.

Jūsų asmens duomenų administratorius yra Adamietz sp. z o.o., su būstine Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

Duomenų apsaugos inspektoriaus, į kurį galima kreiptis iškilus klausimų ir rūpesčių dėl Jūsų duomenų saugumo ir naudojimo, kontaktiniai duomenys yra::

Kamil Durnaś, el. paštas: iod@adamietz.pl, tel. nr.: 791-29-32-32.

Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perduoti ir nesutikti su duomenų tvarkymu.

Be to, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Lenkijoje ši institucija yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

Duomenys bus tvarkomi įdarbinimo tikslais. Jei išreiškiamas savanoriškas ir neprivalomas sutikimas, duomenys taip pat bus tvarkomi būsimų Administratoriaus vykdomų atrankų tikslais.

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus negalėsite dalyvauti įdarbinimo procese.

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

a) tiek, kiek būtina imtis veiksmų, skirtų įdarbinimo procedūrai atlikti ir sutarčiai sudaryti – BDAR 6 str. 1 d. b) raidė, t. y. Jūsų aiškus prašymas prieš sudarant sutartį. 

b) tiek, kiek reikia Administratoriui teisės aktuose numatytas pareigas atlikti, pvz., siųsti atlikti pirminius darbo medicinos patikrinimus – BDAR 6 str. 1 d. c) raidė,

c) tiek, kiek įprasti Jūsų siunčiami duomenys yra už katalogo nurodyto Darbo kodekso 221 str. 1 d. ribų, jie yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate atsiųsdami mums savo prašymą. 

d) Jūsų siunčiami specialios kategorijos duomenys (BDAR 9 str. 1 d.), tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate atsiųsdami mums savo prašymą (BDAR 9 str. 2 d. a) raidė).

Asmens duomenys bus tvarkomi iki atrankos proceso pabaigos (kuri truks ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo skelbimo paskelbimo), po to jie bus ištrinti.

Jei duosite papildomą sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi būsimo įdarbinimo tikslais, šiuo atžvilgiu duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. a) raidė, sutikimo turinyje nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo, po kurio jie bus ištrinti.

Jeigu Jūs duodate Administratoriui papildomą sutikimą dalytis savo asmens duomenimis su įmonėmis susijusiomis kapitalo pagrindu [nuoroda į Įmonių sąrašą], šiuo atžvilgiu duomenys bus tvarkomi šių įmonių pagal BDAR 6 str. 1 d. a) raidė sutikimo turinyje nurodytame laikotarpyje, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo, po kurio jie bus ištrinti

Administratorius neketina perduoti Jūsų duomenų už EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms.

Tiek, kiek duomenys tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas iki duomenų atšaukimo, teisėtumui..

Jūsų duomenų gavėjai gali būti:

a) įmonės susijusios su Administratoriumi kapitalo pagrindu (atskiro sutikimo išreiškimo atveju),

b) subjektai ar įstaigos, teisės aktų pagrindu įgalioti gauti asmens duomenis (įskaitant teismus, prokurorus, antstolius, reguliavimo ir priežiūros institucijas),

c) IT sprendimų tiekėjai.

Jums nebus taikomas sprendimas, pagrįstas vien tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia Jums teisinių padarinių arba daro jums panašią didelę įtaką.

Įdarbinimo klauzulė atsakant į darbo skelbimą konkrečioms pareigoms užimti su galimybe atšaukti sutikimą dėl būsimo įdarbinimo ir dalijimosi duomenimis su Adamietz grupės įmonėmis

Jūsų asmens duomenų administratorius yra Adamietz sp. z o.o., su būstine Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

Duomenų apsaugos inspektoriaus, į kurį galima kreiptis iškilus klausimų ir rūpesčių dėl Jūsų duomenų saugumo ir naudojimo, kontaktiniai duomenys yra::

Kamil Durnaś, el. paštas: iod@adamietz.pl, tel. nr.: 791-29-32-32.

Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perduoti ir nesutikti su duomenų tvarkymu.

Be to, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Lenkijoje ši institucija yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

Duomenys bus tvarkomi įdarbinimo tikslais. Jei išreiškiamas savanoriškas ir neprivalomas sutikimas, duomenys taip pat bus tvarkomi būsimų Administratoriaus vykdomų atrankų tikslais.

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus negalėsite dalyvauti įdarbinimo procese.

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

a) tiek, kiek būtina imtis veiksmų, skirtų įdarbinimo procedūrai atlikti ir sutarčiai sudaryti – BDAR 6 str. 1 d. b) raidė, t. y. Jūsų aiškus prašymas prieš sudarant sutartį. 

b) tiek, kiek reikia Administratoriui teisės aktuose numatytas pareigas atlikti, pvz., siųsti atlikti pirminius darbo medicinos patikrinimus – BDAR 6 str. 1 d. c) raidė,

c) tiek, kiek įprasti Jūsų siunčiami duomenys yra už katalogo nurodyto Darbo kodekso 221 str. 1 d. ribų, jie yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate atsiųsdami mums savo prašymą. 

d) Jūsų siunčiami specialios kategorijos duomenys (BDAR 9 str. 1 d.), tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate atsiųsdami mums savo prašymą (BDAR 9 str. 2 d. a) raidė).

Asmens duomenys bus tvarkomi iki atrankos proceso pabaigos (kuri truks ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo skelbimo paskelbimo), po to jie bus ištrinti.

Jei duosite papildomą sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi būsimo įdarbinimo tikslais, šiuo atžvilgiu duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. a) raidė, sutikimo turinyje nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo, po kurio jie bus ištrinti.

Jeigu Jūs duodate Administratoriui papildomą sutikimą dalytis savo asmens duomenimis su įmonėmis susijusiomis kapitalo pagrindu [nuoroda į Įmonių sąrašą], šiuo atžvilgiu duomenys bus tvarkomi šių įmonių pagal BDAR 6 str. 1 d. a) raidė sutikimo turinyje nurodytame laikotarpyje, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo, po kurio jie bus ištrinti

Administratorius neketina perduoti Jūsų duomenų už EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms.

Tiek, kiek duomenys tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas iki duomenų atšaukimo, teisėtumui..

Jūsų duomenų gavėjai gali būti:

a) įmonės susijusios su Administratoriumi kapitalo pagrindu (atskiro sutikimo išreiškimo atveju),

b) subjektai ar įstaigos, teisės aktų pagrindu įgalioti gauti asmens duomenis (įskaitant teismus, prokurorus, antstolius, reguliavimo ir priežiūros institucijas),

c) IT sprendimų tiekėjai.

Jums nebus taikomas sprendimas, pagrįstas vien tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia Jums teisinių padarinių arba daro jums panašią didelę įtaką.

ĮMONIŲ SĄRAŠAS, KURIOMS ATLIEKAMA DARBUOTOJŲ PAIEŠKA
 1. FORMOPEX ribotos atsakomybės bendrovė su būstine adresu Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskieįrašyta į Opolės rajoninio teismo, VIII ūkio skyriaus tvarkomą Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000345370, PVM mok. k.: 7542997648, įmonės kodas: 160312882, įstatinis kapitalas: 800.000,00 PLN,
 2. AGRO-POLEN ribotos atsakomybės bendrovė  su būstine adresu Chociwel, Chociwel 1, 57 – 100 Strzelin, įrašyta į Vroclavas – Fabryczna rajoninio teismo Vroclave, IX ūkio skyriaus tvarkomą Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000164063, PVM mok. k.: 9140004451, įmonės kodas: 930622411, įstatinis kapitalas:
  5.583.930,00 PLN,
 3. OPEX akcinė bendrovė su būstine adresu Opolė, Ozimska g. 153, 45 – 309 Opolė, įrašyta į Opolės rajoninio teismo, VIII ūkio skyriaus tvarkomą Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000034624, PVM mok. k.: 7540335110, įmonės kodas: 530530130, įstatinis kapitalas: 578.000,00 PLN;
 4. KS KONSTRUKCJE STALOWE ribotos atsakomybės bendrovė  su būstine adresu Ozimek, Kolejowa g. 1, 46 – 040 Ozimek, įrašyta į į Opolės rajoninio teismo, VIII ūkio skyriaus tvarkomą Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000058707, PVM mok. k.: 7541019569, įmonės kodas: 531024311, įstatinis kapitalas: 7.518.000,00 PLN;
 5. ABM LOGISTIC ribotos atsakomybės bendrovė  su būstine adresu Strzelce Opolskie, Gogolińska g. 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie, įrašyta į Opolės rajoninio teismo, VIII ūkio skyriaus tvarkomą Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000358268, PVM mok. k.: 7561958885, įmonės kodas: 160333861, įstatinis kapitalas: 2.023.000,00 PLN.
Slapukų politika – slapukai ir panašios technologijos

1. Apibrėžimai

1.1. Administratorius – Adamietz Spółka Z ograniczoną Odpowiedzialnością, kurio registruotas biuras Strzelce Opolskie, Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, Regon numeris: 532242263, NIP: 756183633, pateko į „Entrepreurs“ .

1.2. Slapukai – tekstiniai failai, išsaugomi Vartotojo įrenginyje naudojantis Svetaine ir kitomis panašiomis technologijomis, naudojamomis informacijai apie Vartotojo veiklą Svetainėje rinkti. Slapukai gali būti iš Administratoriaus arba iš patikimų Administratoriaus partnerių.

1.3. Slapukų politika – ši slapukų politika.

1.4. Interneto svetainė – administratoriaus valdoma svetainė www.arpanel.pl

1.5. Vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, apsilankęs Svetainėje.

2. Kam Svetainėje naudojami slapukai?

2.1. Administratorius naudoja būtinus ir pirmenybinius slapukus. Kol nesutiksite, kad mūsų svetainėje būtų naudojami lengvatiniai slapukai, jie nebus tvarkomi.

2.2. Būtini slapukai visada yra aktyvūs naudojantis Svetaine ir negali būti išjungti.

2.2. Administratorius taip pat naudoja kitas technologijas ir techninius sprendimus, kad gautų prieigą prie Vartotojo įrenginyje ar naršyklėje saugomos informacijos (pvz., Vietinė saugykla , kurios dėka Administratorius įgyja prieigą prie informacijos, išsaugotos naudodamasis Svetaine atskiroje Vartotojo naršyklės atminties dalyje). .

3. Kokių tipų slapukai naudojami Svetainėje?

3.1. Svetainėje naudojami slapukai skirstomi į šias kategorijas:

TIPAS

APIBŪDINIMAS

Būtinas Slapukai

Jie susideda iš esminių slapukų, reikalingų pagrindinėms funkcijoms užtikrinti:

 • hidecta – išsaugo vartotojo sutikimą su esamo domeno slapukų būsena.
 • cookiehub – slapukų sutikimo nuostatoms išsaugoti.

Pirmenybinis Slapukai

Slapukai, kurie yra griežtai būtini, bet gali pagerinti jūsų patirtį nerenkant elgesio ar asmens duomenų:

 • _ ga – „Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad skaičiuotų lankytojus, seansus ir kampanijas bei stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoms teikti. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti.
 • _gid – rodinių saugojimui ir skaičiavimui.
 • _gat – užklausoms iš robotų skaityti ir filtruoti.
 • wp-wpml_current_language – patalpintas WPML, leidžia išsaugoti kalbos nustatymus.
 • _ ga _* – Google Analytics sukuria šį slapuką, kad skaičiuotų ir saugotų informaciją apie apsilankymus svetainėje.
 • failų_skaičius_failai
 • AttachmentCV_count_files

Analitinis Slapukai

Slapukai, stebintys Vartotojo elgesį ir renkantys informaciją apie svetainės naudojimą analitiniais tikslais, leidžiantys svetainės savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine ir atlikti patobulinimus, kad pagerintų vartotojo patirtį.

Rinkodara Slapukai

Slapukai, kurie seka Vartotojų elgesį ir renka duomenis apie tai, kaip naudojamos svetainės, ypač rinkodaros tikslais. Šie slapukai leidžia svetainių savininkams pritaikyti reklaminį ir reklaminį turinį pagal Vartotojo nuostatas ir naršymo būdus, taip optimizuodami rinkodaros kampanijas, kad naudotojo patirtis būtų labiau suasmeninta ir efektyvesnė.

Nėra kategorijos

Jie nurodo bet kokius papildomus slapukus, kurie netelpa į keturias aukščiau išvardytas kategorijas, arba slapukus, kurių paskirtis nežinoma.

4. Ar Svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai?

4.1. Naudodamasis Svetaine Vartotojas gali gauti Slapukus iš trečiųjų šalių, bendradarbiaujančių su Administratoriumi. Išsamesnė informacija pateikiama žemiau:

TREČIAS VAKARĖLIS

APIBŪDINIMAS

Analitinių paslaugų teikėjai

Siekdamas geriau suprasti, kaip veikia svetainė, administratorius bendradarbiauja su analitinių paslaugų teikėjais, tokiais kaip Google Analitycs , Google Maps .

juos neatsako . Daugiau informacijos apie tai, kaip paslaugų teikėjai naudoja Vartotojo duomenis , rasite čia:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

5. Kiek laiko yra saugomi atskiri slapukai?

5.1. Būtini slapukai:

 • hidecta – 1 seansui;
 • cookiehub – 1 metų laikotarpiui;

5.2. Pirmenybiniai slapukai:

 • _ ga – 400 dienų laikotarpiui;
 •  _gid – 1 dienos laikotarpiui;
 •  _ gat – 1 val
 •  wp-wpml_current_language – 1 seansui
 •  _ ga _* – 400 dienų laikotarpiui
 •  failų_skaičius_failai – nuolatiniai
 •  ZacznikCV_count_files – visam laikui

5.3. Svetainėje nenaudojami analitiniai, rinkodaros ar kiti slapukai.

5.4. Pasibaigus aukščiau nurodytiems laikotarpiams – Slapukai ištrinami.

6. Kaip galiu pakeisti slapukų nustatymus?

6.1. Svetainėje naudojama Cookiehub teikiama sutikimo valdymo platforma , kad Vartotojui būtų lengviau valdyti slapukų nuostatas.

6.2. Vartotojas gali keisti savo slapukų nustatymus per platformą. Platforma leidžia:

a) gauti išsamią informaciją apie Svetainėje naudojamus slapukus;
b) išreikšti ir atšaukti sutikimą, kad Administratorius naudotų neprivalomus slapukus;
c) pakeisti anksčiau pasirinktus nustatymus.

7. Ar galima keisti slapukų nustatymus iš interneto naršyklės?

7.1. Norint naudoti slapukus duomenims per juos rinkti, įskaitant prieigą prie Vartotojo įrenginyje saugomų duomenų, reikalingas Vartotojo sutikimas. Šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

7.2. Leidimas nereikalingas tik slapukų atveju, kurių naudojimas yra būtinas telekomunikacijų paslaugai teikti (duomenų perdavimui turiniui rodyti).

7.3. Atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo taip pat galima per naršyklės nustatymus. Išsamią informaciją šia tema rasite šiose nuorodose:

a) „Mozilla Firefox“: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) „Google Chrome“: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) „Opera“: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d) „Safari“: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4. Vartotojas bet kuriuo metu gali patikrinti savo dabartinių privatumo nustatymų būseną naudojamoje naršyklėje naudodamas įrankius, esančius toliau pateiktose nuorodose:

a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7.5. Kadangi kai kurie Slapukai yra būtini Svetainės veikimui, pakeitus naršyklės nustatymus kai kurios paslaugos gali neveikti tinkamai arba net visiškai neleisti naudotis Svetaine.

8. Slapukai, naudojami kaip „Google Analytics“ ir „Google Maps“ įrankių dalis , tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, gali būti perkelti į trečiąją šalį, t. y. už EEE ribų. Jei asmens duomenys perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, konkreti šalis gali neužtikrinti pakankamos asmens duomenų apsaugos, neužtikrinti BDAR nustatytų teisių įgyvendinimo, gali būti pažeista asmens duomenų apsauga. Informuojame, kad asmens duomenų perdavimas už EEE ribų gali būti susijęs su didele rizika neužtikrinti pakankamo tvarkomų asmens duomenų saugumo.

9. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Politika yra nuolat tikrinama ir prireikus atnaujinama.

9.2. Dabartinė Politikos redakcija priimta ir galioja nuo … 2024 m.

Svetainės privatumo politika

1. Sąvokos:

1.1. Adamietz ribotos atsakomybės bendrovė su būstine adresu Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

1.2. Asmens duomenys – informacija apie fizinį asmenį, identifikuotą arba atpažįstamą pagal vieną ar kelis konkrečius veiksnius, lemiančius fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę, įskaitant įrenginio IP, internetinį identifikatorių ir informaciją, surinktą naudojant slapukus ir kitas panašias technologijas.

1.3. Politika – ši Privatumo politika.

1.4. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

1.5. Interneto svetainė –administratoriaus valdoma svetainė adresu www.adamietz.pl.

1.6. Vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, lankantis Svetainėje arba besinaudojantis viena ar keliomis Politikoje aprašytomis paslaugomis ar funkcijomis.

2. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su Svetainės naudojimu

2.1. Vartotojui naudojantis Svetaine, Administratorius renka duomenis tiek, kiek tai būtina individualių siūlomų paslaugų teikimui. Išsamios Asmens duomenų, surinktų Vartotojui naudojantis Svetaine, tvarkymo taisyklės ir tikslai aprašyti žemiau.

2.2. W su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į Duomenų apsaugos inspektorių:

Kamil Durnaś

Tel nr. 791-29-32-32

el. paštas: iod@adamietz.pl

3. Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje tikslai ir teisiniai pagrindai

3.1. Visų asmenų, besinaudojančių Svetaine, asmens duomenis tvarko Administratorius:

a) siekiant teikti elektronines paslaugas teikiant Vartotojams Svetainėje surinktą turinį – tuomet tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė vykdant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) raidė);

b) w siekiant pareikšti ir vykdyti pretenzijas ar gintis nuo pretenzijų – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) raidė), tai yra jo teisių gynimas; 

c) kad būtų galima susisiekti su Administratoriumi per kontaktinę formą;

d) w kad galėtumėte pateikti paraišką dėl darbo pas administratorių, susijusį su konkrečiu įdarbinimu (tokiu atveju taikoma ši klauzulė [klauzulės nuoroda]) arba nesusijusią su konkrečiu įdarbinimu (tokiu atveju taikoma toliau nurodyta klauzulė) [klauzulės nuoroda]).

4. Slapukai

4.1. Administratorius Svetainėje naudoja slapukus. Slapukų naudojimo tikslus ir taisykles galite rasti Slapukų politikoje [nuoroda į Slapukų politiką].

5. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

5.1. Administratoriaus duomenų tvarkymo laikotarpis priklauso nuo teikiamos paslaugos tipo ir tvarkymo tikslo. Paprastai duomenys tvarkomi visą paslaugos teikimo laiką, iki sutikimo atšaukimo arba faktinio prieštaravimo dėl duomenų tvarkymo pateikimo tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas.

5.2. Duomenų tvarkymo terminas gali būti pratęstas, jei tvarkymas yra būtinas reikalavimams pareikšti ir tenkinti ar gintis nuo pretenzijų, o po šio termino tik tada ir tiek, kiek to reikalauja teisės aktai. Pasibaigus apdorojimo terminui, duomenys negrįžtamai ištrinami.

6. Vartotojo įgaliojimai

6.1. Vartotojas turi teisę susipažinti su duomenų turiniu ir reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už Asmens duomenų apsaugą.

6.2. Vartotojas dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija, taip pat turi teisę pateikti prieštaravimą susijusį su duomenų tvarkymu, kuris yra pagrįstas teisėtu Administratoriaus interesu.

7. Asmens duomenų gavėjai

7.1. Teikiant paslaugas, Asmens duomenys bus atskleisti išoriniams subjektams, įskaitant visų pirma IT paslaugų teikėjus, leidžiančius tinkamai naudotis Svetaine.

7.2. Gavus Vartotojo sutikimą, jo duomenys taip pat gali būti prieinami kitiems subjektams jų pačių tikslais, įskaitant rinkodaros tikslus.

7.3. Administratorius pasilieka teisę atskleisti pasirinktą informaciją apie Vartotoją kompetentingoms institucijoms ar trečiosioms šalims, kurios pateikia prašymą dėl tokios informacijos, remdamasis tinkamu teisiniu pagrindu ir vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

8. Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

8.1. Jūsų duomenys gali būti perduoti už EEE ribų Slapukų politikoje nurodytais atvejais.

9. Asmens duomenų saugumas

9.1. Administratorius nuolat atlieka rizikos analizę, siekdamas užtikrinti, kad Asmens duomenis jis tvarkytų saugiai – visų pirma užtikrindamas, kad prie duomenų turėtų prieigą tik įgalioti asmenys ir tik tiek, kiek tai būtina dėl jų atliekamų užduočių. Administratorius užtikrina, kad visos operacijos su Asmens duomenimis būtų registruojamos ir atliekamos tik įgaliotų darbuotojų ir bendradarbių.

9.2. Administratorius imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog jo subrangovai ir kiti bendradarbiaujantys subjektai taip pat garantuotų atitinkamų saugumo priemonių taikymą, kai tvarko Asmens duomenis Administratoriaus prašymu.

10. Privatumo politikos pakeitimai

10.1. Politika yra nuolat peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

10.2. Dabartinė Politikos redakcija buvo priimta ir galioja nuo 2023.01.01 d.

Informacija apie monitoringą

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VYKDANT VIZUALINĮ MONITORINGĄ

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) 13 str. 1 ir 2 d. perduodame šią informaciją.

 1. Asmens duomenų administratorius ir kontaktiniai duomenys:

Jūsų asmens duomenų administratorius yra Adamietz sp. z o.o., su būstine Strzelce Opolskie, Braci Prankel g. 1, 47-100 Strzelce Opolskie, įmonės kodas: 532242263, PVM mok. k.: 7561836633, įrašyta į Valstybinio teismų registro verslininkų registrą numeriu 0000100273.

Duomenų apsaugos inspektorius yra Kamil Durnaś, tel. 791-293-232el. paštas: iod@adamietz.pl

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys vaizdo pavidalu yra tvarkomi kaip vaizdo monitoringo dalis, t.y. naudojant vaizdo įrašymo įrenginius (be garso). Aukščiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. f) raidė, ryšium su Administratoriaus teisiškai pagrįstų tikslų įgyvendinimu – asmenų ir turto apsauga gamyklos patalpose bei informacijos, kurią atskleidus, Administratoriui gali būti padaryta žala, konfidencialumas. Tokiu būdu gauti asmens duomenys yra nuolat tikrinami apsaugos, nuolat registruojami vėlesniam patikrinimui ir naudojami turtui stebėti baigus darbus Gamyklos patalpose.

Aukščiau nurodytus asmens duomenis Administratorius tvarko tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti.

 1. Duomenų gavėjai ir kiti subjektai

Jei reikia, duomenys gali būti prieinami šiems gavėjams.:

 • „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. su būstine Opolėje;
 • Trečiosioms šalyms, kurios įrodo, kad tvarkymas yra būtinas siekiant šių subjektų teisėtų interesų tikslams realizuoti.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami subjektams, kurie pagal reglamentą nėra laikomi duomenų gavėjais, t. y. valdžios institucijoms, kurios gali gauti asmens duomenis, gautus stebėjimo būdu, kaip dalį konkrečių procedūrų pagal Europos Sąjungos teisę arba valstybės narės teisę. Tokie subjektai visų pirma gali būti teisėsaugos institucijos ir teismai.

 1. Duomenų saugojimo laikotarpis
 2. a) Jūsų asmens duomenys bus saugomi, pvz., ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo įrašymo datos;
 3. b) jeigu vaizdo įrašai yra įrodymas procese pagal įstatymą arba Administratoriui paaiškės, kad jie gali būti įrodymai tokiame procese, asmens duomenų saugojimo terminas bus pratęstas iki įsigaliojusios proceso pabaigos;
 4. c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems laikotarpiams, vaizdo įrašai su asmens duomenimis, gauti atlikus monitoringą, ištrinami visam laikui, jei atskirose nuostatose nenumatyta kitaip.
 5. Pareiga pateikti duomenis

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint būti Gamyklos patalpose.

 1. Automatizuotas sprendimų priėmimas ir duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenims nebus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, nurodytą BDAR 22 str. 1 ir 2 d. Asmens duomenys taip pat nebus perduodami į užsienį, įskaitant trečiąsias šalis, t. y. šalis, kurios nėra ES valstybės narės, Islandija, Norvegija ar Lichtenšteinas.

 1. Asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, teisės

Remiantis ir laikantis apribojimų, kylančių iš BDAR 15–22 str. Jūs turite teisę:

1) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;

2) teisę ištaisyti (pataisyti) savo asmens duomenis;

3) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

4) teisę ištrinti asmens duomenis;

5) teisę perduoti duomenis;

6) teisė nesutikti su tvarkymu;

7) teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

 1. Kita informacija

Monitoringas apima visą Gamyklą, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę, koridorius ir visas patalpas, išskyrus sanitarines patalpas, rūbines, valgyklas, socialines ir poilsio patalpas.